Algemene Voorwaarden HFK Verhuur

Artikel 1. Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen en diensten, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds HFK Verhuur te Koudum hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.
 
Artikel 2. Kredietwaardigheid. 
Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
 
Artikel 3. Prijzen.
De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf,heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.
 
Artikel 4. Aanbiedingen en Overeenkomsten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de verhuurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de huurder de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de huurder. De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 
Artikel 5. Levering en terugbezorging. 
De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de overeenkomst, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
  
Artikel 6. Annulering en/of Verplaatsing.
Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt;
Bij annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum 50% van de totale prijs en bij annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum 100% van de totale prijs.
 
6a.  Verplaatsing bestelling
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te verplaatsen naar een andere datum maximaal 6 maanden later dan geannuleerde gebruiksdatum. Let wel, u dient het factuurbedrag (vermindert met personeel- en reiskosten) te voldoen op  moment van annuleren. Dit betaalde factuurbedrag wordt beschouwd als kortingsbedrag om een nieuwe bestelling te plaatsen met gebruiksdatum binnen de termijn van 6 maanden na de geannuleerde gebruiksdatum.
 
6b.  Slechte weersomstandigheden
Wanneer u door slechte weersomstandigheden een aangepaste bestelling wenst te doen, dan is in overleg veel mogelijk. Het factuurbedrag kan echter niet lager uitvallen.
 
Artikel 7. Regeling ten aanzien van verhuur van objecten.
De verhuurde objecten blijven eigendom van de verhuurder en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de verhuurder, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid (afhaal) verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan de verhuurder, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is te worden teruggegeven. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en de verhuurder hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan de verhuurder te vergoeden. Indien door deze schade de verhuurder zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
 
Artikel 8. Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de verhuurder, diens personeel en/of de personen waarvan de verhuurder zich bedient, nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder, danwel door derden, wordt toegebracht aan personeel van de verhuurder, aan personen waarvan de verhuurder zich bedient of aan de verhuurde zaken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin -dit alles ter beoordeling van de verhuurder- heeft de verhuurder het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de verhuurder op betaling van de overeengekomen prijs daardoor worden verkort en zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de verhuurder de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de huurder bekend gemaakt. Indien de huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de verhuurder dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk aan de verhuurder mede te delen,waarna door de verhuurder een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.
 
Artikel 9. Overige verplichtingen.
De huurder dient tevens voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Een veilig terrein, locatie of ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst daarmee rekening houdende met de weersomstandigheden. Rekening houdende met afgegeven weeralarmen en harde wind (onze producten niet gebruiken met een windkracht hoger dan 6);
c. Goede gelegenheid voor veilige aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;
e. Benodigde aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid. 
Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld,is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade,van welke aard dan ook,direct of indirect, waaronder bedrijfsschade,schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen,zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de verhuurder met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.
 
Artikel 11. Betaling.
De verhuurder behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, danwel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet. De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of-ingeval van een gedeeltelijke vooruitbetaling- het restant daarvan,naar keuze van de verhuurder,danwel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Wanneer de huurder kiest voor afname op rekening, dus een factuur achteraf ontvangt, dan brengt de verhuurder € 5.- administratiekosten in rekening. Eventuele kortingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. De tengevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering,gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente,zulks met een absoluut minimum van € 45.
 
Artikel 12. Ontbinding.
De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, danwel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld: 1) indien de huurder één of meer verplichtingen niet tijdig of niet behoorlijk nakomt: 2) indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt; 3) indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt,dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is .In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling van de betreffende huurder te vorderen.
 
Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht. 
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.